RFID Nedir ?

Geleceğin Teknolojisi : RFID

RFID (Radio Frequency Identification-Radyo Frekanslı Tanıma), insan etkisi olmaksızın bilginin oluşturulması ve toplanması amacını güden, üzerinde mikroişlemci ile donanmış bir etiketin taşıdığı özel kimlik yapısı ile hareketlerinin güvenli biçimde izlenebilmesine imkan veren radyo frekansları ile çalışan takip/kontrol sistemleri teknolojisidir.

     RFID sistemi, barkod sisteminin aksine, özgün konuşlandırma ve fiziksel temas gerektirmeyen akıllı/elektronik veri etiketlerini imal etmek için kablosuz(wireless) elektronik çip kullanan bir veri toplama, takip/kontrol sistemidir.

Yararları:

- İşçilik maliyetlerinin azaltılması
- Mağaza satış alanının arttırılması
- Fiziksel ürün akışının hızlanması
- Gelir kayıplarının azaltılması
- İade yönetimi
- Kalite problemlerinin etkin takibi
- Kolay bozulan malların yönetimi          

     Uzmanlaştığı alanlarda yeni teknolojileri büyük bir heyecanla ülkemiz kurumlarına sunan RFID Çözümleri, RFID teknolojisinde de dünyanın önde gelen çözüm sağlayıcılarıyla oluşturduğu işbirliği ile Türk bilişim sektöründe lider konuma gelmeyi hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda ihtiyaç duyduğunuz tüm alanlarda RFID çözümleri sunmaktadır.

RFID Teknolojisinin Getirdiği Avantajlar

Geleneksel veri toplama sistemlerinde, Takip/ kontrol edilen uygulamayı insan eliyle kağıt üzerine kaydetmekte ve bu kaydı zaman gecikmesi ile herhangi bir bilgi sistemine yine insan eliyle veri olarak girmektedir. Geleneksel sistemin bir üst gelişmişlik düzeyinde ise barkod etiket(tag) ve okuyucuları (el terminalleri) kullanılarak ürün/personel takibi yapılabilmektedir. Barkod sistemi, her ne kadar operatörün yükünü geleneksel yönteme nazaran hafifletse de insan eliyle okutma işlemi, azımsanmayacak bir işçilik maliyetini de beraberinde getirdiğinden ürün/personel takibi yarı-otomatik olarak gerçekleşebilmektedir. Barkod ile ürün takibinin bir dezavantajı da ürün takibinin birim bazında değil ürün kalemi bazında yapılmasıdır. RFID teknolojisi, ürünlere elektronik etiketlerde muhafaza edilen “Elektronik Ürün Kodu” (EPC) tahsis etmek sureti ile birim bazında ürün takibi/kontrolü yapmaya imkan tanımaktadır.      
    
      RFID sisteminin her ürüne birim bazında ürün kodu tahsis etme özelliği, ürünün tedarik zinciri boyunca tasarım aşamasından geri dönüşüm aşamasına kadar takip ve kontrolüne imkan vermektedir. Etiketin okutulması ile ürünün nerede ve ne zaman imal edildiği ve ambalajlandığı, son kullanım tarihi, nerede bulunduğu ve bulunduğu yerlerde ne kadar süre kaldığına dair bilgileri almak mümkündür. Ürün kodu birim bazında tahsis edildiğinden, ürünlerin mükerrer sayımına engel olmaktadır. Oysa   barkod sisteminde kullanılan kodun kalem bazında tahsis ediliyor   olması bu tür aksaklıklara meydan verebilmektedir. 

    Hali hazırda barkod sisteminin kullanımında takip/kontrol   sürecinde meydana gelen yetersizlikler RFID sistemi tarafından   giderilmektedir. Bu yetersizlikler işletme ortamı ve RFID sisteminde   mevcut olan fakat barkod sistemlerinde bulunmayan ilave işlevsel   özelliklerden (elektronik ürün gözetleme etiketleri, son kullanım tarihi etiketleri, v.s.) kaynaklanmaktadır.

İşçilik maliyetlerinin azaltılması:

RFID sistemini kullanan bir kurulusun depo girişinde bu kolinin giriş noktasında konuşlu RFID antenlerinin arasından geçirilişi ile veya bir operatörün RFID el terminali ile kolinin etrafında çok kısa süreli bir tur   atması ile kolideki ürünlere ve kolinin sevkiyat işlemine ilişkin tüm   bilgilere kolinin açılmasına gerek kalmaksızın ulaşılabilmekte ve bu bilgiler ilgili bilgi işlem sistemine gerçek zamanlı olarak kaydedilmektedir.

    RFID sistemi ile işçilik maliyetlerinin azaltılmasına imkan veren diğer bir süreç ise envanter sayım işlemidir. RFID teknolojisi sayesinde sayım işlemi mükemmel düzeyde doğrulukta, gerçek zamanlı ve sürekli olarak gerçekleştirilebilmektedir. Perakende mağaza kasalarında RFID sistemi uygulaması müşterinin ödeme işlemini hızlandırırken kasiyerin iş yükünü dolaysıyla hata yapma olasılığını azaltmakta ve hatta toplam kasiyer sayısını azaltarak fazlalık personelin daha efektif istihdamına imkan vermektedir.

Mağaza satış alanının artırılması:

Yapılan bilimsel araştırmalarda barkod sisteminin kullanıldığı mağazalarda toplam alanın %1’inin kasalara ayrıldığı gözlenmiştir. Bu alanın belli bölümü RFID sisteminin kullanıma sokulması ile faturalama ve ödeme işleminin otomasyona geçirilmesi sureti ile ihtiyaç duyulan  diğer amaçlar için tahsis  edilebilir.Bu yetersizlikler işletme ortamı ve  RFID sisteminde  mevcut olan fakat barkod sistemlerinde bulunmayan  ilave  işlevsel özelliklerden (elektronik ürün gözetleme etiketleri, son  kullanım tarihi etiketleri, v.s.) kaynaklanmaktadır.

Gelir kayıplarının azaltılması:

RFID sistemi ile ürünlerin bulunması gereken yerlerden fiziksel olarak ayrıldığının gerçek zamanlı belirlenmesine elektronik ürün kodu kullanımı yolu ile imkan verdiğinden hırsızlıkların ve meçhul stok durumunun engellenmesi mümkündür. Elektronik ürün kodunun birim bazında takip/kontrol sağlaması, sahte RFID etiketi kullanılsa dahi RFID sisteminin veri tabanı kullanılarak sahtecilik ve korsanlık gibi yasadışı durumları proaktif bir yaklaşımla engellemektedir.    

Artan bilgi tutarlılığı ve doğruluğu ile daha etkin tedarik zinciri  kontrolü:    

     RFID sistemi, takip/kontrol, sayım ve sevkiyat hataları ile son kullanım  tarihi geçmiş ve iade edilen ürünlerin takibi ile ilgili sorunların  giderilmesinde, fiziksel ürün akışı ile bilgi akışı arasında gecikmeye  meydan vermeksizin etkin olarak kullanılabilir. RFID teknolojisi, ürünlere elektronik etiketlerde muhafaza edilen  “Elektronik Ürün Kodu” (EPC) tahsis etmek sureti ile birim bazında  ürün takibi/kontrolü yapmaya imkan tanımaktadır. RFID sisteminin her ürüne birim bazında ürün kodu tahsis etme özelliği, ürünün tedarik zinciri boyunca tasarım aşamasından geri dönüşüm aşamasına kadar takip ve kontrolüne imkan vermektedir. Etiketin okutulması ile ürünün nerede ve ne zaman imal edildiği ve ambalajlandığı, son kullanım tarihi, nerede bulunduğu ve bulunduğu yerlerde ne kadar süre kaldığına dair bilgileri almak mümkündür.

Fiziksel ürün akış hızının ivmelenmesi:

RFID okuyucularının okutma alanı içerisinde birden fazla etiketi eş zamanlı (aynı anda) sorgulaması, ürün takip ve kontrol süresini dikkate değer ölçüde azaltacak ve ilgili işlemleri hızlandıracaktır. Sonuç olarak daha hızlı ürün akışı meydana gelecektir. Örneğin depoya geri dönüş yapan boş paletlerin envantere tek tek kayıt edilmesi için sarf edilen zaman ve emek önemli ölçüde azaltılacak veya perakende mağaza kasalarındaki ödeme kuyrukları ortadan kalkacaktır.

Kolay bozulabilen malların yönetimi:

Son kullanım tarihi uygulaması ürün tazeliğini belirlemek için kullanılan bir gösterge niteliğindedir. Bu veri barkot etiketine entegre edilemediğinden ürün/ürün ambalajı üzerinde herhangi bir yerde farklı bir formatta bulundurulmaktadır. Bu veriye birim bazında operatör tarafından tek tek erişilmesi aşırı zaman gerektirmektedir. Aynı palet üzerinde farklı ürün tiplerinin taşınması durumu göz önüne alındığında bu işlem daha da karmaşık hale gelmekte ve hata olasılığı artmaktadır.

     Diğer bir sorun ise depoda muhafaza edilen bayatlama eşiğindeki ürünlerin belirlenmesidir. Operatörlerin bu rükünleri takip edememeleri nedeni ile oluşan fire artışı envanter politikalarının sağlığı açısından bir tehdit oluşturmaktadır. 

     Kolay bozulabilen ürünlerin tedarik zinciri prosesleri boyunca sürekli olarak takibi, sistemde bayatlama eşiğindeki ürünlerin konumunun bilinmesi RFID sistemi ile arttırılmaktadır. Sonuç olarak fire oluşumuna meydan vermeksizin son kullanım tarihine göre sırası gelen ürün satışa sunulabilmektedir.

     RFID etiketleri bu amaca yönelik olarak çoğunlukla okunamayacak duruma gelen kağıt barkot etiketlerinin yerine kullanıldığında iade işleminin tam ve doğru olarak gerçekleştirilmesini sağlar. İade işlemlerinin RFID sistemi ile hassas takibi stok kontrol için de elzemdir. Özellikle giyim sanayinde yanlış beden satın alınması nedeni ile iade işlemlerinde meydana gelebilecek karışıklıkların önüne geçilebilmektedir.

Gerçek zamanlı ürün takip ve kontrolü ile üstün nitelikli tüketici davranış verisi toplama:

Raflarda RFID okuyucularının kullanımı tüketicilerin ne zaman hangi ürüne yöneldiklerine ilişkin tahmine olanak teşkil eden bilgi sağlamaktadır. Ayıca müşteri tarafından herhangi bir nedenle yeri değiştirilen ürünün meçhul stok olmasına meydan vermeksizin ürün lokalizasyonu için de etkin kullanım söz konusudur. Pazarlama yönetimi konusunda bilinçli bir karar verme mekanizması olarak da değerlendirilen RFID sistemi yeni piyasaya sürülmüş veya promosyondaki ürünlerin istatistiksel satış takibinde de etkin rol oynamaktadır. Yönetim sistemleri kurumlarda giderek artan bir ivme ile devreye alınıyor. Sonuçları itibarı ile kurumlardaki birçok yapısal sorunun çözümünü sağlayan bu sistemler, kurumda daha önce sözkonusu olmayan kimi yeni operasyonel işleri de gündeme getiriyor.

Taraflar arasında sevkiyata ilişkin uyumsuzlukların giderilmesi : 

Sevkiyat hataları yürürlükteki prosedürlerin tanım ve organizasyonundan kaynaklanmaktadır. Fatura/irsaliyenin sevkiyata konu ürünlerin miktar ve nitelikleri ile uyuşmaması az rastlanır bir durum değildir ve bu durumun tespiti ve giderilmesi de zaman, dikkat ve emek gerektirmektedir. RFID sisteminin kullanımı ile bu tür hataların ve sevkiyata taraf olan muhatapların arasındaki uyuşmazlıkların meydana gelme olasılığı minimize edilmektedir. Dolayısı ile nakit akışındaki gecikmeler kendiliğinden ortadan kalkmaktadır.

Kalite problemlerinin etkin takibi:

Maddi değeri yüksek ürünlerde ve parçalarında satış sonrası tespit edilen kalite problemlerinde sadece ürün/parça değişiminin gerçekleştirilmesi değil, hatalı/arızalı/ hasarlı ürün/parçanın hangi tedarikçinin hangi parti malına ait olduğunun belirlenmesi de önemlidir. Barkod sistemi yapısı gereği ürün kalemi bazında takibe imkan verdiğinden, bu takip mümkün olamamaktadır. RFID sistemi ise birim ürün bazında takip yeteneği ile kalite problemi olan ürünlerin tespit ve telafisinde etkin olarak kullanılmaktadır.


Tüketici güvenliği ve hatalı/hasarlı/arızalı ürünlerin piyasadan/müşteriden toplatılması:

Tüketici güvenliği özellikle yiyecek tedarik zincirlerinde en kritik ve öncelikli husustur. Bu bağlamda  ürün güvenliğinin takibi tüketicinin satın alma paternini belirleyen en  önemli faktördür. Örneğin  toptancıdan perakendeciye mal sevk eden  dondurma kamyonun kasasına yüklenen ürünlerde ısı sensörlü ve kayıt  kabiliyetli RFID etiketlerinin  kullanımı, sevkiyat esnasında soğutma  sisteminin istemli/istemsiz devre  dışı kalması durumunda ürünlerin varış noktasında yapılan okutma işlemi  sonucunda tazeliğini kaybettiğinin  tespiti halinde depoya kabul  edilmeksizin muhatabına geri  gönderilebilmesine imkân tanımaktadır. Bu  tür kabiliyete havi bir sistemin  tedarik prosesinin güvenliğine yaptığı  katkı, ilgili kurumların mali tablolarına dikkate değer pozitif katkıyı da  beraberinde getirecektir.

RFID Teknolojisinin Kullanıldığı Alanlar

RFID teknolojisi büyük alışveriş merkezlerinde, zincir marketlerde, hayvan takiplerinde, hastane ürün/hasta takiplerinde, havayolları-kargo şirketlerinde, okul ve işyerlerinde Personel-öğrenci takiplerinde, otopark-araç takip sistemlerinde, kullanılan örnekleri vardır. RFID sistemi; elektronik ürün gözetlemesinde (EAS), otoyol/tercihli yol/köprü/tünel gişelerinde ücret tahsilâtı/araç takibinde, tedarik zinciri proseslerinde birim bazında ürün ve ürün durumunu takip ve kontrolünde, gerçek zamanlı kıymetli aktif takibinde, imalat suresince yari-ürün takibi ve kontrolünde, hızlı stok kontrolünde, depo/ardiye yönetiminde, insana elverişsiz fiziksel şartlara maruz kalan ürünlerin takip ve kontrolünde, kolay bozulabilir ürün takibi (raf ömürlü ürün) ile ürün ve tüketici güvenliğinin sağlanmasında, kentsel ve biyolojik/kimyasal atık yönetiminde, personel/ziyaretçi/araç takibinde, işyeri ve mesken güvenliği ile benzeri alanların kontrolünde etkin olarak kullanılmaktadır.
     
     Tüm bu örnek kullanım alanlarının dışında ihtiyaç duyduğunuz tüm alanlarda RFID çözümleri sunulabilmektedir;

* Yan Mamül Takibi (Tedarikçilere gönderilen yarı mamullerin takibi)
* Üretim Takibi (üretim hattında kullanılan malzemelerin takibi)
* Üretim Hattı Otomasyonu (Üretim hattındaki ürünün takibi)
* Takip Sistemi (Personnel & Asset Tracking) (hasta, personel, öğrenci, hayvan takiplerinde)
* Geçiş ve Dolaşım Kontrol (Access Control) (araç, ürün, ekipman dolaşım takibi)
* Depo Yönetimi (Warehouse Management) (depo stoklarının kontrolünde) 
* Saha Yönetimi (Yard Management) (personel, araç konumlandırmasında ve takibinde) 


Eklenme Tarihi : 10.8.2011 12:05:19